Členovia ŠP UKF na zhromaždení ŠRVŠ

Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) sa konalo od stredy 12. januára do soboty 15. januára 2022 v Novej Dubnici. Išlo o ustanovujúce Valné zhromaždenie ŠRVŠ vo funkčnom období 2021 – 2024. Zástupcovia univerzít sa zúčastňovali na pracovných skupinách, kde sa snažili riešiť problémy daných problematík. Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre zastupovali štyria študenti: Mgr. Štefan Mikla (FF), Mgr. Lucia Spodniaková (FPVaI), Bc. Radoslav Kosťun (PF), Marek Vojtko (PF).
Počas rokovacích dní mali delegáti možnosť diskutovať aj s hosťami. Prvej diskusie v piatok sa zúčastnil Ľ. Paulis (štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), M. Kanovský (riaditeľ odboru stratégií MŠVVaŠ) a R. Vašečka (predseda výboru pre vzdelávanie NR SR). Zástupcovia študentov s hosťami diskutovali o aktuálnom vyjadrení ministerstva školstva, ktoré hovorí, že vysokoškolský študenti by mohli študovať prezenčne v režime OP, ďalšie témy boli novela vysokoškolského zákona a metodika delenia štátnej dotácie.
Druhá diskusia sa konala za prítomnosti J. Kmeťovej (predsedníčka Klubu dekanov SR), M. Putalu (predseda Rady vysokých škôl), J. Habánika (rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne), P. Ondeka (predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku) a M. Habána (podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku). Zástupcovia študentov s hosťami diskutovali o aktuálnej situácii vo vysokom školstve.

zastupcovia UKF na valnom zhromazdeni SRVS

Počas Valného zhromaždenia ŠRVŠ sa preberali viaceré témy:
  1. Novela vysokoškolského zákona – Aktuálne prebieha legislatívny proces, ktorým chce ministerstvo školstva novelizovať zákon o vysokých školách. V spoločnosti vyvolal veľké nepokoje, opakovane sa proti rôznym verziám novely postavilo akademické prostredie. Novela zákona bola schválená vládou SR, do 14. januára 2022 bola doručená do NR SR. Rokovanie o novele začne v I. čítaní začiatkom februára, následne prebehne práca v školskom výbore a ďalších výboroch. II. a III. čítanie (schvaľovanie pripomienok a návrhu ako celku) by malo prebehnúť v marci 2022.
  2. Študentská samospráva – ŠRVŠ dlhodobo presadzuje zadefinovanie študentskej samosprávy, avšak bez vytvorenia takého legislatívneho prostredia, ktoré by bolo príliš zväzujúce. Cieľom je vytvoriť systémy na vysokých školách a fakultách, ktoré umožnia študentom spravovať a riešiť „študentské otázky“. Nakoľko existuje veľa fakúlt, tak úprava by mala umožniť si študentskú samosprávu prispôsobiť miestnym potrebám a zvykom.
  3. Fungovanie akademických senátov – Fungovanie akademických senátov na fakultnej a univerzitnej úrovni verejných vysokých škôl bolo zasiahnuté pandémiou vo veľkom rozsahu. Zmapovaním fungovania počas pandémie ochorenia covid-19 a zdieľaním „good practices“ vieme zefektívniť postavenie študentov v akademických senátoch. Akademické senáty ponúkajú nám, študentom, možnosť ovplyvňovať vývoj našich univerzít. Je dôležité, aby na presadzovanie záujmu študentov fungovala medzi študentskými zástupcami spolupráca.
  4. Duševné zdravie – Dištančné vzdelávanie a odlúčenie od spolužiakov dalo zabrať najmä duševnému zdraviu študentov, čo mohlo byť citeľné aj na študijných výsledkoch. Mnoho študentov sa rozhodlo ukončiť štúdium, nakoľko bez kolektívu a podpory okolia neboli schopní či už udržať pozornosť, študijné výsledky, alebo duševnú pohodu. ŠRVŠ dlhodobo mapuje stav poradenských centier na Slovensku, ktoré sú dostupné pre študentov. Medzi najväčšie problémy, ktorým poradenské centrá čelia, sú kapacitné možnosti, vykonávanie poradenstva nad rámec pracovného úväzku, propagácia, finančné prostriedky.
  5. Systém QA, Akreditačná agentúra – Na to, aby mohli vysoké školy na Slovensku poskytovať vzdelávanie a za úspešne zvládnutý vzdelávací proces udeľovať akademické tituly, musia mať špeciálne povolenie – akreditáciu. Na Slovensku sa doposiaľ akreditoval každý študijný program samostatne pre každú formu, stupeň či jazyk vzdelávania. Zodpovedný orgán za agendu akreditácií bola Akreditačná komisia – poradný orgán vlády. Novým zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (269/2018 Z. z.) sa zriadila nová, nezávislá verejnoprávna inštitúcia – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ).
  6. Metodika delenia štátnej dotácie – Ministerstvo predložilo návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na vyjadrenie orgánom reprezentácie vysokých škôl (ŠRVŠ, RVŠ, SRK) s termínom na vyjadrenie do 14. januára 2022. Následne vypracuje konečné znenie metodiky rozpisu zo ŠR verejným vysokým školám na rok 2022.
  7. Internacionalizácia vysokého školstva – Ministerstvo školstva vypracovalo Stratégiu internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030 na základe Implementačného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť výraznejšiu akademickú mobilitu študentov a zamestnancov vysokých škôl, znížiť bariéry v prístupe na štúdium v SR (jazyk uskutočňovania študijných programov, možnosti získania víz a povolenia na pobyt, štipendijné programy), zmeniť podmienky na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa/výskumného pracovníka, prehodnotiť úlohy školného v študijných programoch uskutočňovaných v cudzom jazyku, podporiť integračné aktivity a podporiť marketingové aktivity zamerané na uchádzačov o štúdium zo zahraničia.
  8. Fond na podporu športu – Univerzitné športoviská potrebujú podporu pre zlepšenie podmienok na športovanie. Finančnú pomoc je možné čerpať z Fondu na podporu športu. Šport na univerzitách bol paralyzovaný v prvej vlne pandémie ochorenia covid-19. Následne prešiel do dištančnej formy. Stav športovísk však už pred pandémiou vyžadoval prísun financií na obnovu infraštruktúry, a tým na zlepšenie univerzitného športového prostredia.
  9. Študentský ombudsman – Počas uplynulých mesiacov bola ŠRVŠ oslovená spolupracovať pri výbere študentského ombudsmana, ako aj pri tvorení jeho agendy. Študentský ombudsman by mal vzniknúť pod hlavičkou verejnej ochrankyne práv a jeho úloha by mala spočívať v zastupovaní práv študentov. Na to, aby bola táto pozícia relevantná, je potrebné vymedziť úlohy, ktoré by spadali pod študentského ombudsmana. Na nastavenie pravidiel a legislatívneho rámca na tohto študentského ombudsmana zriaďujeme okrúhly stôl, kde bude mať zastúpenie NR SR, ŠRVŠ, SRK, RVŠ, SAAVŠ.

DSCF3854

Text: Mgr. Lucia Spodniaková – zástupkyňa študentov UKF v ŠRVŠ
Foto: archív Lucie Spodniakovej
 

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Kontaktné informácie

Študenský parlament UKF
Dražovská 2, 949 01 Nitra
Študentské centrum, kancelária č. 1
tel: +421 949 459 744
e-mail:
IČO: 36 105 546
IBAN: SK 73 0200 0000 0019 3310 7656

 

Partneri

LogoUKF whitesquare
NR kraj logo  SE logo horizontal web

Sociálne siete

ikona FB  ikona insta